+36 (1) 510 0585 info@forensis.hu

Általános Üzleti Feltételek és Működési Szabályzat (ÁÜF)

I. A Forensis bemutatása

1. A Forensis egy, az Első Magyar Autós Kedvezmény Klub Kft. által működtetett, hosszú időtartamra tervezett rendszer, melyben a tagok a Forensis kártya és tagság használatával, a Kedvezményadó Partnerek kijelölt üzleteiben, az előre meghirdetett kedvezményekkel vásárolhatnak az ÁÜF-ben meghatározott módon.
2. Alapfogalmak
- Kártya – A klub emblémáját viselő, klub kezelésére alkalmas mágnescsíkos kártya.
- Kártya kibocsátó – A kártya kibocsátója a MOL Nyrt.
- Klubtag – Az a személy, aki szerződést köt az Első Magyar Autós Kedvezmény Klub Kft.-vel a klubtagságra vonatkozóan, a www.forensis.hu oldalon kitöltött regisztrációs lap kitöltésével.
- Üzemeltető - A Forensis az Első Magyar Autós Kedvezmény Klub Kft. tulajdonát képezi, aki a klub üzemeltetője.
- Működési Szabályzat – a klubtagság feltételeit tartalmazó dokumentum, mely a vásárló és az
üzemeltető közötti szerződés feltételrendszere. Az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy
a működési szabályzatot időről-időre a vásárlók egyidejű értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.
A módosítások az erre vonatkozó mindenkori közlés szerint lépnek hatályba.
- Kedvezményadó Partnerek – azon partnerek köre, amelyek a vásárlások után kedvezményeket biztosítanak a klubtagoknak. Ezek köre változhat, melyről Üzemeltető értesíti a klubtagokat.

3. A Klubtagokat érintő minden változásról Üzemeltető tájékoztatja a Klubtagokat, legalább a www.forensis.hu címen.

II. A Forensis klubba történő belépés

1. Klubtag lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki elfogadja a klub Működési Szabályzatát és állandó bejelentett lakhellyel (telephellyel) rendelkezik Magyarországon és nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság (felszámolási- vagy csődeljárás) alatt és legalább egy darab gépkocsi tulajdonosa vagy üzembentartója.
A 18. életévét be nem töltött személy szülője/gondviselője írásbeli hozzájárulásával szerezhet tagsági jogot, feltéve, hogy a gondviselői hozzájáruló nyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták.
2. A klubba belépni a www.forensis.hu oldalon található regisztrációs lap kitöltésével lehet. A klubtagság kezdő időpontja a klubkártya kézhezvételének napja. A regisztrációs lap kitöltője a kitöltött regisztrációs lap elektronikus úton történő elküldésével az Üzemeltetővel szerződést köt. A szerződéskötéssel a Működési Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat mindkét fél magára nézve kötelezően elfogadja.
3. A klubtag egyetért azzal, hogy adatait feldolgozzák, marketing célokra felhasználja az Üzemeltető az adatvédelemről szóló, mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett, illetve hogy klubtag részére időről időre tájékoztatást küldjön a Kedvezményadó Partnerek és egyéb társaságok kedvezményes ajánlatairól. A Klubtag beleegyezését adja, valamint tudomásul veszi, hogy személyes adatai a feltétlenül szükséges terjedelemben kerülnek felhasználásra a Forensis működésének időtartama alatt. A Klubtag az ily módon szerzett adatokhoz bármikor hozzáférhet az adatvédelmi törvény alapján. A Klubtag köteles tájékoztatni a Forensist (a www.forensis.hu címen elérhető, saját felhasználói profilján keresztül), ha bármilyen változás történik a regisztrációs lapon megadott adataiban.
4. A regisztrációs lapot a www.forensis.hu oldalon, az abban szereplő adatok megadásával és annak, "Adatok elküldése" / "Regisztrálok" gombra való kattintásával. A regisztráció minden jelentkező részére ingyenes, amennyiben jelentkező megfelel a 2. pontban foglalt feltételeknek.
5. A regisztrációs lapot a valóságnak megfelelően, valós adatokkal kell kitölteni.
6. A kártyát a szabályosan kitöltött és elküldött regisztrációs lapnak az Üzemeltetőhöz történt beérkezésétől számított maximum 90 napon belül postán kapja meg a jelentkező. A kártya kibocsátó a kártyát a Magyar Postával juttatja el Klubtagnak. A Magyar Posta esetleges hibás teljesítéséért Üzemeltető sem anyagi, sem jogi felelősséget nem vállal.
7. A Forensis klubban való részvételt a Klubtag írásbeli kérvényével szüntetheti meg, amelyet a www.forensis.hu oldalon keresztül, vagy postán juttathat el Üzemeltető részére. Azonnali hatállyal megszűnhet a klubtagság, ha a tag a Működési Szabályzatot bármilyen módon megsérti, és ezzel szerződésszegést követ el. A klubtagság megszűnésével a kártya érvénytelenné válik és további kedvezmények nem vehetőek igénybe.
8. A Forensis klub tagjai fogadják a Forensis által küldött hírleveleket, a hírlevelek lemondása esetén a klubtagnak ki kell lépnie a klubból és a kedvezményekre való jogosultságát is azonnal elveszíti.

III. A Forensis MOL Gold/Green prepaid kártya

1. A Forensis MOL Gold/Green prepaid kártya egy sorszámmal ellátott mágnescsíkos kártya, mely nem hitelkártya. A kártya az MOL Nyrt. tulajdona.
2. Az Üzemeltető fenntartja a jogát arra, hogy a kivételek körét az egyéb feltételek érintése nélkül, külön is megváltoztassa. A változás a közlésben megjelölt napon lép hatályba és valamennyi ezt követő ügyletre vonatkozik.
3. A kártyával a kedvezményeket vagy a Kedvezményadó Partner kijelölt üzleteiben történő vásárlás vagy pedig a Kedvezményadó Partnernél a www.forensis.hu oldalon keresztül történő, internetes vásárlás esetén lehet igénybe venni, termékektől, szolgáltatásoktól függően. Az online vásárlás esetében a klubtag a felhasználó nevével vagy a kártya számával azonosítja magát.
4. Az Első Magyar Autós Kedvezmény Klub Kft., mint Üzemeltető semmilyen jogi formában nem vesz részt a klubtag és a Kedvezményadó Partner között létrejövő egyes jogügyletekben és azokkal kapcsolatban semmilyen jogi felelősséget nem vállal, azokkal kapcsolatban perbe nem hívható.
5. A kijelölt MOL kutakon történő elfogadás a mindenkori Gold/Green prepaid ÁSZF alapján történik, az ÁSZF: MOL Gold/Green prepaid kártya Általános Szerződési Feltételek »

III/a. Elveszett, ellopott, sérült kártyák

Elveszett, ellopott, sérült kártyák kezelése a mindenkori MOL Gold/Green prepaid ÁSZF alapján történik, az ÁSZF:
MOL Gold/Green prepaid kártya Általános Szerződési Feltételek »

IV. A kedvezmények

1. Kedvezmények kizárólag a Klubtag tényleges vásárlásai után adhatóak a Kedvezményadó Partnerek kijelölt üzleteiben, a www.forensis.hu oldalon található tájékoztató szerint. A vásárláskor kapott nyugtát, vagy számlát érdemes megőrizni, mivel a későbbiekben bármifajta reklamáció csak ezek bemutatásával fogadható el. A kedvezményeket a kedvezmény adó Partnerek biztosítják a klubtagok részére.
2. Amennyiben a kedvezmény a számítógép meghibásodása miatt nem írható jóvá a helyszínen, akkor fel kell venni az esetről azonnal egy jegyzőkönyvet, mely alapján Kedvezményadó Partner utólag jóváírja klubtag részére a jogosan járó kedvezményeket.
A kedvezmények jóváírhatóságáról az Üzemeltető dönt és értesíti klubtagot és Kedvezményadó Partnert, amennyiben részére a panaszos eljuttatja kártyáját és a jegyzőkönyv egy példányát.
3. A kedvezmények csak Magyarországon vehetőek igénybe.
4. Minden olyan kártyahasználat, melyet nem a Működési Szabályzat szerint történik, szabálytalannak minősül. Az ilyen esetekben a felhasználók ellen Üzemeltető eljárást kezdeményez, adatait az elfogadó pontok alkalmazottai felírhatják.
5. A MOL kutakon történő kedvezményadás a mindenkori Gold/Green prepaid ÁSZF alapján történik, az ÁSZF:
MOL Gold/Green prepaid kártya Általános Szerződési Feltételek »

V. A kártya elévülése

1. Amennyiben a kártyabirtokos a kártyát legkevesebb egy évig nem használja, tehát azon egy éven belül tranzakció nem kerül regisztrálásra, a MOL jogosult a kártya inaktiválására.
2. A tévesen, vagy hibásan leadott adatok miatti késedelemért vagy nem teljesítésért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

VI. A Forensis Ügyfélszolgálat működése

1. A klubtagsággal kapcsolatban felvilágosítást a vásárlók a Forensis Ügyfélszolgálattól kaphatnak telefonon (munkanapokon, munkaidőben) vagy levélben. Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei minden esetben megtalálhatóak a www.forensis.hu/kapcsolat címen.
2. Amennyiben az Ügyfélszolgálat dolgozója úgy ítéli meg, kérheti az igény írásban történő megerősítését. Ebben az esetben kizárólag az írásbeli közlések érvényesek.
3. Bármely igényt kizárólag a Klubtag vagy annak felhatalmazottja (írásos felhatalmazás alapján) terjeszthet elő.
4. Amennyiben az ügyfélszolgálati munkatárs nem tud a Klubtag személyazonosságáról hitelt érdemlően megbizonyosodni, úgy jogában áll a kérést elutasítani. Az Üzemeltető a telefonon történt megkereséseket hangfelvételeken rögzítheti.

VII. A Forenis fizetős szolgáltatásai

1. A Forensisnél lehetőség van prémium tagság igénylésére, ennek a díja évi bruttó 6.500 Ft, ennek fejében a Klubtag Prémium kedvezményeket vehet igénybe.
2. A Forensis felé a díjak kizárólag banki átutalással és bankszámlára befizetéssel fizethetőek.
4. A Tagok téves utalásai esetén a Forensis visszautalja a túlfizetés összegét, amennyiben az meghaladja az 500 Ft-ot. Ha 500 Ft-nál kisebb az összeg, a Tag következő befizetésében írja jóvá.

VIII. A Forensis megszüntetése

1. Tekintettel arra, hogy a Forensis klubprogram keretében az Első Magyar Autós Kedvezmény Klub Kft. a vele szerződéses viszonyban álló Kedvezményadó Partnereken keresztül, a kártyabirtokosok részére nyújt kedvezményt, az Első Magyar Autós Kedvezmény Klub Kft. jogosult a program jellemzőit, feltételrendszerét bármikor egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz a kártyabirtokosok megszerzett jogait nem érintheti.
2. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a klub működtetését befejezze azzal a feltétellel, hogy erről elektronikus levélben, a média vagy nyomtatványok útján tájékoztatja a klubtagokat a klub befejezése előtt 60 nappal. A 60 napos határidő lejárta után a Klubtag elveszti azt a jogát, hogy kedvezményeit igénybe vegye, mégpedig mindennemű kártérítés igénye nélkül.
Jelen ÁÜF elválaszthatatlan része az Adatvédelmi- és adatkezelési szabályzat ».

Budapest, 2016. augusztus 01.
Módosítva: Budapest, 2019. július 19.

Első Magyar Autós Kedvezmény Klub Kft.

Minden jog fenntartva.

;