+36 (1) 510 0585 info@forensis.hu

MOL Green Kártya használatáról szóló Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF 2016.02.19-én lép hatályba és ezzel egyidejűleg a korábbi MOL Green ÁSZF hatályát veszti.
Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MOL) által a Vevő részére átadott MOL Green Kártya (a továbbiakban: Kártya) használatának részletes szabályait tartalmazza.
Fogalmak:
Vevő: lehet minden természetes személy, valamint a mindenkor hatályos Ptk. szerint meghatározott gazdálkodó szervezet, és egyéb jogi személy, amely/aki a Kártyaszerződés alapján jogosult a Kártyák használatát Kártyabirtokosoknak biztosítani.
Green kártya: bármely MOL magyarországi töltőállomáson üzemanyag és egyéb forgalmazott termék vásárlására jogosító, előre feltölthető, PIN kóddal ellátott üzemanyagkártya.
Kártyabirtokos: az a természetes személy, aki a Kártyaszerződés alapján a Vevő rendelkezésére figyelemmel jogosult a Kártya ÁSZF-nek megfelelő használatára.
Kártyaszerződés: a MOL és a Vevő között a Kártya használatára létrejött megállapodás, amely a MOL és a Vevő, valamint a Kártyabirtokos kártyahasználattal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza. Ez létrejöhet írásban vagy online szerződéskötéssel a vonatkozó dokumentumok szerint.
MOL-csoport: jelenti MOL Nyrt.-t továbbá mindazon társaságokat, amelyek legfőbb döntéshozó szervén a MOL Nyrt közvetlenül vagy közvetve a szavazatok több mint 50%-ával rendelkezik, vagy külön szerződésben rögzített többségi tulajdonosi vagy egyéb kontroll jogot gyakorol.

1. A Kártyaszerződésre vonatkozó rendelkezések

1.1 Kártyaszerződés köthető


A Kártyaszerződés kétféle módon köthető, írásban és online szerződéskötés segítségével.
1.1.1 Írásbeli szerződéskötés esetén a szerződés akkor jön létre, ha a MOL a Vevő adatlap vagy Egyedi Green Kártyaszerződés mindkét fél által jogilag megfelelő formában aláírt példányát befogadta. A Kártyaszerződés határozatlan időre létesül. A MOL az általa aláírt Vevő adatlap vagy Egyedi Green Kártyaszerződés egy példányát a legyártott Kártyával/Kártyákkal együtt, átadás-átvételi nyomtatvány kíséretében a Vevő rendelkezésére bocsátja.
1.1.2 Online szerződéskötés esetén a szerződés akkor jön létre, ha a MOL a Vevő igénybejelentését követő legkésőbb 2 munkanapon belül az igény megérkezését elektronikus formában, pozitívan visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak a MOL általi visszaigazolásával a kártyaszerződés ráutaló magatartással jön létre. A Kártyaszerződés a Kártya legyártásával lép hatályba, határozatlan időre. A Vevő a Vevő adatlapot – és az összes kapcsolódó dokumentumot - kinyomtathatja az online szerződéskötési felületről, ezeket a MOL külön nem küldi meg számára, azonban a nyomtatás nem feltétele a szerződés létrejöttének és érvényességének. Az a Vevő, aki nem Kártyabirtokos, az általa igényelt egy vagy több Kártyát az általa megjelölt Kártyabirtokos(ok) rendelkezésére bocsátja, akik a Kártya(ák) rendeltetésszerű használói. A Kártyák Kártyabirtokosnak történő átadásáért kizárólag Vevő felelős.
1.1.3 A Kártyaszerződés megkötésével a MOL a Kártyá(k)hoz kapcsolódó forgalmak nyilvántartására a Vevő részére és adataival egy Kártyaszámlát nyit, amelyhez tetszőleges számú Kártya igényelhető. A Kártyaszámla egyenlege kizárólag a hozzá kapcsolódó egy vagy több Kártya forgalma és díjai, Vevő befizetései, kedvezmény jóváírások alapján változhat.
1.1.4 A MOL Nyrt. a szerződéshez jogosult bekérni gazdasági társaságok, és egyéb gazdálkodó szervezetek esetén a 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát, aláírási címpéldányt és a társaság NAV bejelentőjét; egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói engedélyt és a Vállalkozó NAV bejelentőjét.

1.2 A Kártya és a PIN kód rendelkezésre bocsátása

1.2.1. A MOL a Green Kártyákat, a Kártyaszerződés 2. számú mellékletének (Kártyaigénylő és –módosító adatlap) leadását vagy online szerződéskötés esetén a vevői igény beérkezését követő 10 munkanapon belül elkészíti, és a PIN-kóddal együtt postázza vagy személyesen adja át a 1117, Budapest, Október huszonharmadika utca 18. cím alatt lévő Kártyás Ügyfélszolgálaton munkanapokon 8-től 15 óráig a Vevő részére. A postai feladás vagy személyes átadás után a MOL nem vállal felelősséget a kártyákért. A MOL Nyrt. a Kártyákat aktivált állapotban küldi meg vagy adja át a Vevő részére.
1.2.2. A Vevő számára MOL kizárólag PIN kóddal ellátott kártyákat gyárt.

1.3. Rendelhető kártyatípusok

1.3.1. Rendszámra szóló kártya, amellyel a Kártyán szereplő forgalmi rendszámú járműbe tölthető üzemanyag. Az üzemanyag csak a gépjármű üzemanyagtartályába tölthető.
1.3.2. Névre szóló kártya esetén a MOL-nak jogában áll a vásárlási jogosultság ellenőrzése céljából a Kártyabirtokostól személyi azonosításra alkalmas okmányt kérni. Névre szóló kártya esetén az üzemanyag tetszőleges rendszámú gépjárműbe, illetve csak annak üzemanyagtartályába tölthető. A Kártyán kizárólag személynév szerepelhet.
1.3.3. Garázs kártya, mellyel név és rendszám ellenőrzés nélkül - a PIN-kód ismeretében- tetszőleges gépjármű tankjába vásárolható üzemanyag.
1.3.4. Hordós kártya, melynek használója rendszám- és aláírás ellenőrzés nélkül - a PIN-kód ismeretében – bármilyen, üzemanyagok tárolására engedélyezett edénybe és/vagy járműbe vételezhet üzemanyagot. Edényzetbe töltés csak olyan mennyiségben történhet, amely a Jövedéki adóról és a jövedéki termék forgalmazásának különös szabályairól szóló (2003. évi CXXVII.) törvény szerint nem számít kereskedelmi mennyiségnek. MOL nem felelős a Hordós Kártya használója által alkalmazott edényzet kialakítása, tulajdonságai vonatkozásában, továbbá MOL-t semmilyen felelősség nem terheli a jogszabályban meghatározott mennyiség túllépése esetén, valamint a vételezett üzemanyag további felhasználását illetően.

Green Kártya online igénylésekor magánszemélyek számára a MOL automatikusan Hordós kártyát gyárt, amennyiben a Vevő nem igényel ettől eltérő beállítású kártyát.

Amennyiben a megrendelésnek megfelelően legyártott kártyán sem rendszám, sem személynév, sem a „Garázs”, sem a „Hordó” szó nem szerepel, a töltőállomásokon minden esetben a Garázs kártya elfogadás szabályai érvényesek.

1.4. Rendelhető termékkör beállítások

MOL ÁSZF

A vásárlási lehetőségek a töltőállomásokon megvásárolható árucsoportok (üzemanyag, szolgáltatás, kenőanyag, autóápolási és autó-felszerelési cikk, shop termék) bármilyen kombinációjában választhatóak. MOL Nyrt. a kártyákat alapesetben úgy gyártja le, hogy azok minden, üzemanyagkártyával megvásárolható termék és szolgáltatás vásárlására alkalmasak. (GSM feltöltés 2015-től nem vásárolható üzemanyag kártyával.) Ettől eltérő termékkód korlátozási igényét Vevő a VKK-n (Virtuális Kártya Központ), valamint a Kártyaszerződés 2. számú mellékletében (Kártyaigénylő és –módosító adatlap) jelezheti. A MOL Nyrt. a Kártya használat során kizárólag a Kártya igénylésekor a Vevő által meghatározott termékeket és szolgáltatásokat szolgálja ki. A Kártya legyártása után változtatási igény csak a Kártya cseréjével teljesíthető.

1.5. Kártyarendelés módja

A Vevő első kártyarendelése a szerződés 2. számú (Kártyaigénylő és –módosító adatlap) vagy 3. számú (Tömeges kártyaigénylő adatlap) mellékletének kitöltésével, valamint online szerződéskötés esetén ennek online megfelelőjének kitöltésével történhet. Természetes személy Vevő esetén szükséges a Kártyaszerződésben található Adatvédelmi Nyilatkozat megfelelő aláírása, online szerződéskötés esetén az online elfogadása. A további kártyarendelés a szerződés 2. számú mellékletének (Kártyaigénylő és módosító adatlap) kitöltésével, valamint a VKK-n keresztül történhet. A pontosan és olvashatóan kitöltött papír alapú igénybejelentéseket el kell juttatni a MOL Kártyamenedzsment részlege számára postán (Budapest, Pf. 1986.) vagy a kartyagyartas@mol.hu e-mail címre, vagy a +36-1-887-7676-os faxszámra.

1.6. Kártyák érvényessége

A Kártyák érvényességi ideje a kibocsátás hónapjától számítva 5 év. A MOL a Vevő erre vonatkozó kérése nélkül gondoskodik a használatban lévő lejáró Kártyák megújításáról. A megújított Kártyákat a MOL postázza vagy személyesen adja át a Vevő részére. Amennyiben a Vevő a Kártya megújítására nem tart igényt, akkor erről a Kártya számának feltüntetésével írásban, vagy VKK-n keresztül rendelkeznie kell, minimum 45 nappal a Kártya érvényességének lejárata előtt. Amennyiben Vevő a Kártya lejártát megelőző 6 hónapban nem vásárolt a Kártyával, a MOL fenntartja magának a jogot, hogy a Kártyát automatikusan ne újítsa meg.

1.7 Kártyalimit, kártyaegyenleg

A Kártya a Kártyaszámla mindenkori egyenlege és a Kártyalimit közül az alacsonyabb érték erejéig használható. Az Egyenleg a Vevő bármelyik Kártyájával bármely MOL magyarországi töltőállomáson ellenőrizhető, valamint VKK-n is megtekinthető.
A Kártyalimit a kártyára beállított időszakos, értékbeli korlátozás, amely a limitre vonatkozó naptári időszak végén automatikusan megújul. Kártyalimit kártyaigényléskor kérhető (napi és/vagy heti és/vagy havi és/vagy éves limit), módosítását a MOL a Vevő írásbeli kérelme alapján limitmódosítási díj ellenében végzi. A limitmódosítási díj ebben az esetben 1000 Ft+áfa, amely tétel a 3. pontban foglaltak szerint kerül elszámolásra.
A Kártyalimit VKK-n keresztül külön díj felszámítása nélkül, vevő által módosítható.

2. A Kártya használata

A Kártya a MOL tulajdona. A Kártyabirtokos köteles a Kártya átvételekor a Kártyán szereplő adatokat ellenőrizni.

2.1 A Kártya feltöltése

A Kártyaszámla feltöltése banki átutalással, illetőleg a MOL töltőállomás-hálózatban kezdeményezhető tetszőleges összeggel.

2.1.1. Banki átutalással:
Banki átutalás esetén a Vevő köteles az átutalási megbízás megjegyzés rovatába a Vevő adatlapon a MOL által megadott MGREEN (+ 9 számkarakterből álló) vevőkódot feltüntetni, mint befizetési azonosítót. Online szerződéskötés esetén a 9 számkarakterből álló vevőkód az átadás-átvételi dokumentum bal felső sarkában található. Az átutalást az alábbi MOL bankszámla számra kell elvégezni: Számlavezető pénzintézete: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Számlaszáma: 13700016-01015021-00000000 Az átutalt összeg az átutalás keltétől számított 2 banki munkanapon belül megjelenik a Kártyaszámlán. Téves vagy hiányos feltüntetés esetén a késedelmes feltöltésből eredő károkért a MOL felelősséget nem vállal.

2.1.2. MOL töltőállomáson:
A MOL töltőállomás-hálózatban a feltöltés készpénzes vagy bankkártyás fizetési móddal történhet. A feltöltési tranzakció teljesítéséhez a Kártya felmutatása és átadása szükséges. A Kártyaszámla feltöltését a Kártyaszámlához kapcsolódó bármely Kártya birtokosa kezdeményezheti. Feltöltési tranzakcióiról a feltöltésre ajánlatot tevő Vevő vagy Kártyabirtokos befizetési bizonylatot és kártyaelfogadási bizonylatot kap. Ebben az esetben a feltöltés azonnal megjelenik a Kártyaszámlán.

2.2. A Kártyával történő vásárlás

2.2.1. Fizetés előtt a Kártyabirtokos közli, hogy Kártyával kíván fizetni, majd fizetéskor átadja a Kártyát a töltőállomás kezelőnek, aki kifizetési tranzakciót indít a Kártyával. A MOL a töltőállomás-hálózatában a Kártyákat, mint készpénzkímélő fizetési-, illetve igénybevett szolgáltatásokat nyilvántartó eszközt fogadja el. A MOL a Kártya használatakor kizárólag a Kártya igénylésekor a Vevő által meghatározott termékeket és szolgáltatásokat szolgálja ki. A Kártya legyártása után, bármilyen vásárlási jogosultság változtatási igény, csak a Kártya cseréjével teljesíthető.

2.2.2. A töltőállomás kezelő megtagadhatja a Kártya elfogadását, és kölcsönösen aláírt jegyzőkönyv felvétele mellett a Kártyát bevonhatja és érvénytelenítheti, amennyiben
a) Kártya bármely alaki tényezője nem felel meg az előírtaknak;
b) rendszámra szóló Kártya esetében a Kártyán szereplő rendszám és a megtankolt gépjármű forgalmi rendszáma nem egyezik meg;
c) a terminál a Kártya visszavonására vonatkozó utasítást ad,
d) a Kártyanév mellett nincs feltüntetve a „hordó” felirat és a Kártyabirtokos nem csak a gépkocsi tankjába töltötte az üzemanyagot;
e) névre szóló Kártya esetében a Kártyabirtokostól bekért személyi okmányokban szereplő név nem egyezik meg a Kártyán szereplő névvel;
f) egyéb visszaélés gyanúja áll fenn.

2.2.3. A töltőállomás kezelő megtagadja a Kártya elfogadását, amennyiben
a) a kártyaelfogadó terminál a Kártyával történő fizetést elutasítja. Ha a terminál erre vonatkozó utasítást ad, akkor jegyzőkönyv felvétele mellett a kezelőnek a Kártyát be kell vonnia;
b) ha a Kártyabirtokos olyan terméket vásárol, amelyre a Kártyája nem jogosítja fel, c) Névre szóló kártya esetén a Kártyabirtokos megtagadja a töltőállomás kezelő személyazonosító okmány bemutatására vonatkozó kérését,
d) helytelen PIN-kód megadásakor, háromnál több próbálkozás után a Kártya az ideiglenes tiltás állapotába kerül, azaz vásárlásra nem használható. Az ideiglenes tiltás állapota abban az esetben szűnik meg, ha a kártyabirtokos vagy a töltőállomás kezelője felhívja a Kártya Ügyfélszolgálatot (belföldről +3640 202-202, külföldről +361 886 5006 telefonszámon) vagy megírja a problémát e-mailben (kartya.iroda@mol.hu címre) és Kártyás operátorok elvégzik a kártya PIN kód általi tiltásának feloldását.

2.2.4. Kártyaelfogadás megtagadása esetén, illetve ha a vásárlás teljes értéke nem áll rendelkezésre a kártyán, a Kártyabirtokosnak más érvényes fizetőeszközzel kell kiegyenlítenie a vásárlás értékét.

2.2.5. A Kártyabirtokos kérésére, a töltőállomás kezelő a menetlevélszámot vagy a kilométeróra állást (összesen 10 karaktert) berögzíti a kártya-elfogadó rendszerbe, amely így rákerül a bizonylatra, illetve a számlára.

2.2.6. A művelet befejezéseként a kassza bizonylatot nyomtat a kártyás terhelésről illetve a kártyás értékesítésről. Ezeket a töltőállomás kezelő átadja a Kártyabirtokosnak. A MOL teljesítésének igazolása a Kártyabirtokos által a Kártya PIN kódjának beütésével és a tranzakció elfogadásával (a PIN Pad ezt a célt szolgáló gombjának lenyomásával pl. zöld gomb, OK gomb, ENTER, stb.) történik. A PIN kódot beütő és a tranzakciót jóváhagyó Kártyabirtokost a MOL jogszerű Kártyafelhasználónak tekinti, akinek vásárlása után a Vevőt fizetési kötelezettség terheli.

2.2.7. Kártyahasználat Gyorsítósávon
Amennyiben Vevő szeretné kártyáját az elfogadói hálózat egyes töltőállomásain megtalálható kezelő nélküli kútoszlopoknál (Gyorsítósáv) használni, akkor az első ilyen használat előtt engedélyeztetni szükséges a kártyát erre a típusú tranzakcióra. Vevőnek lehetősége van a VKK-n keresztül kártyánként beállítani a jogosultságot vagy írásban jelezheti kérését a MOL Kártyamenedzsment felé. Papír alapú kártyarendelésnél Vevő a 2. számú (Kártyaigénylő és –módosító adatlap) mellékleten is rendelkezhet a Gyorsítósáv engedélyezéséről. Amíg a Vevő nem rendelkezik erről, addig egyik kártyatípus sem engedélyezett a Gyorsítósáv használatára. A Gyorsítósáv használatának engedélyezése bármikor módosítható. Vevő az engedélyezéssel tudomásul veszi, hogy a kezelő nélküli kútoszlopoknál történő fizetés esetén a rendszámos kártyák esetén nem történik rendszámellenőrzés, valamint egyik kártyatípusnál sincs ellenőrzés arra vonatkozólag, hogy az üzemanyag valóban csak a gépjármű üzemanyagtartályába kerül-e betöltésre. Gyorsítósáv használata esetén a tranzakció lezárásaként egy, nem adóügyi bizonylat készül, ami a Kártyabirtokos példánya.

2.2.8. A Vevő felelőssége a Kártya és a hozzátartozó PIN kód biztonságos megőrzése, rendeltetés- és jogszerű használata, átadása, kiadása. Kártya és a hozzá tartozó PIN kód szabálytalan, nem megfelelő tárolása és használata teljes mértékben Vevő felelőssége, a helytelen tárolásért vagy kártyahasználatért a MOL Nyrt. semmilyen felelősséget nem vállal. Vevő tudomásul veszi, hogy a Vevő részére átadott Kártya és a hozzá tartozó, Vevő tudomására hozott PIN kód használatával megvalósított tranzakciók ellenértének kifizetéséért a Vevő tartozik felelősséggel. A Kártya átruházása, zálogba adása, óvadékként történő elhelyezése tilos. A fentiek megszegéséből adódó károkért a MOL Nyrt. semmilyen felelősséget nem vállal, azok a Vevőt terhelik. A MOL nem őrzi meg a kártyákhoz tartozó PIN kódokat, azokat csak a Vevő birtokolja. PIN kód elfelejtése, elvesztése esetén új kártyát kell rendelni.

2.3. A Kártya letiltása

A Kártya letiltása a Vevő vagy Kártyabirtokos, illetőleg a MOL rendelkezése alapján történhet.

A MOL jogosult letiltani a Kártyát a 2.2. pontokban szabályozottakon kívül, ha:
- Kártya elvesztéséről/ellopásáról, illetve a Kártyával történő visszaélésről tudomást szerez,
- Vevő vagy Kártyabirtokos nem tartja be a MOL Green Kártyaszerződésben foglaltakat.

A Kártya elvesztését vagy ellopását a Vevőnek azonnal jeleznie kell a MOL Nyrt felé az éjjel-nappal hívható +36-40-202-202 telefonszámon, vagy a VKK-n keresztül is lehetősége van a Vevőnek a kártya azonnali tiltására. A letiltáshoz a kártyaszámot, mint egyedi azonosítót meg kell adni. MOL Nyrt. a bejelentést követő 1 órán belül biztosítja a kártyaletiltást. Az 1 órás időszakot követően a Kártyával elkövetett visszaélésekért a MOL Nyrt. a felelős.
A MOL Nyrt. a PIN-kódok felhasználásával véghezvitt jogosulatlan Kártya használatából, továbbá Vevő gondatlan kártyakezeléséből eredő károkért nem vállal felelősséget. A Vevő felelős minden olyan kárért, amely a részére kiadott Kártyákkal történő bármilyen visszaélés eredménye.

2.4. A Kártya pótlása

MOL az arra jogosult Kártyabirtokos írásbeli kérelmére új kártyát bocsát a Kártyabirtokos rendelkezésére, ha:
- a Kártyát bevonták;
- a Kártya rendeltetésszerű használatra alkalmatlan;
- a Kártyát a Kártyabirtokos letiltotta lopás vagy elvesztés miatt.

3. Kedvezmények, díjak, költségek

3.1. MOL az autópályák mentén elhelyezkedő töltőállomásokon bruttó 15 Ft/liter, a Vevő által kiválasztott Green törzskutakon bruttó 5 Ft/liter üzemanyag-árkedvezményt biztosít minden Vevő részére, amennyiben az Egyedi Kártyaszerződés másként nem rendelkezik. A Green törzskút listát a 4. számú melléklet tartalmazza, az autópályák mentén elhelyezkedő töltőállomások megjelölésével. A Vevő által megjelölt töltőállomások minősülnek a Vevő valamennyi Kártyája szempontjából törzskútnak. A Vevő maximum 5 törzskút megjelölésére jogosult, amennyiben az Egyedi Kártyaszerződés másként nem rendelkezik. Amennyiben az igénylő több törzskutat választ, mint amennyire jogosult, a MOL automatikusan a megjelölés sorrendjében rögzíti be a választást. Amennyiben a Vevő egy számlázási időszakon belül megváltoztatja a törzskutat, a változtatási kérelem beérkezésétől számított 2 munkanapon belül beállításra kerül, ezután az ezt követő tranzakciók már az új törzskutakat alapul véve kerülnek számlázásra. A törzskútjait a Vevő megváltoztathatja VKK-n (Virtuális Kártyaközpont) keresztül is, ez esetben azonnal megtörténik a változtatás.

3.2.Vevő tudomásul veszi, hogy a Vevőcsoportos Keretszerződés megszűnése vagy Vevő és Vevőcsoport tagsági kapcsolatának megszűnése esetén a MOL Nyrt. és a Vevő közötti Kártyaszerződés automatikusan határozatlan időre tovább él és meghosszabbodik a Green Kártyás alapengedmény alkalmazása mellett a választott törzskutakon mindaddig, amíg a Felek közös megállapodása alapján új Kártyaszerződés kerül aláírásra, a jövőre irányadó engedmények alkalmazásáról vagy felek által megszüntetésre kerül. Ettől eltérni egyedi Kártyaszerződés alapján lehetséges.

3.3. A MOL jogosult a Kártyával összefüggő, ÁSZF-ben közzétett pénzügyi jellemzőket (díjak, kedvezmények stb.) valamint a Törzskút Listát a Kártyabirtokosok egyidejű értesítése mellett megváltoztatni. Az ilyen értesítéseket a MOL a töltőállomásokon, a www.mol.hu honlapon, e-mailben, SMS-ben, VKK-n és – amennyiben a Vevő papír alapú számlát igényelt – a havi számlát kísérő értesítés útján teszi meg.

3.4. A fentieken túl szezonális akciók meghirdetésére is sor kerülhet. A szezonális akciókról a MOL a töltőállomásokon, VKK-n keresztül, illetve e-mailben vagy SMS-ben tájékoztatja a Vevőket.

3.5. MOL a Vevő kérésére a jövedéki adó visszaigényléséhez szükséges számlajavítást kizárólag a km óra állásokra vonatkozóan egyedi elbírálás alapján, 300 Ft + Áfa/javítandó tranzakció adminisztrációs díj ellenében 30 napos határidővel végez.

4. Egyéb rendelkezések

4.1. A Vevő a Kártyaszerződés aláírásával vállalja és elfogadja:
4.1.1. A Kártyával végzett vásárlási tranzakciókról a tranzakciók időpontjában és helyszínén számlát nem kap, csak nem-adóügyi bizonylatot. A Green Kártyával végzett vásárlási tranzakciók összegét Vevő a töltőállomási áron egyenlíti ki a Kártyán rendelkezésre álló egyenlegből, a Kártyaszerződésben szereplő engedmény mértéke alapján kalkulált összeget MOL 3 napon belül írja jóvá Vevő Kártyaszámláján. MOL havonkénti gyakorisággal, legkésőbb az elszámolási időszakot követő 4 napon belül, az Általános Forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 164. § szerinti gyűjtőszámlát állít ki a Vevő részére, amelyet postai vagy – e-számla esetén – elektronikus úton továbbít a Vevő részére. Elektronikus számlát a MOL Nyrt. az ÁFA törvény és a vonatkozó hatályos rendeletek alapján bocsát ki. MOL az e-számlát a Vevő által megadott e-mail címre küldi meg. A Vevő által megadott e-mail címre küldött e-számla az elküldéstől számított 5. napon megérkezettnek minősül, amennyiben a Vevőtől nem érkezik ezzel ellentétes információ.
A Vevő felelőssége, hogy amennyiben megváltozik az e-mail címe, úgy a változásról annak bekövetkezésétől számított 10 napon belül értesítse a MOL-t. A MOL által kibocsátott e-számla az ÁFA törvény vonatkozó követelményének megfelelő és tartalmazza a számla esetleges mellékleteit is. A Megrendelő köteles az e-számlák megőrzési kötelezettségének lejártáig folyamatosan biztosítani azok megőrzését oly módon, amely kizárja azok utólagos módosítási lehetőségét, valamint védelmet nyújt azok törlése, megsemmisítése és sérülése ellen, továbbá kizárja a jogosulatlan hozzáférés lehetőségét. Abban az esetben, ha a MOL vagy a Megrendelő elektronikus levelezési rendszere meghibásodik (technikai akadályoztatás) és ellehetetlenül az e- számla küldése, vagy fogadása, úgy a számla kiállítása papírra nyomtatva történik meg. A technikai akadályoztatás tényét az érintett fél - annak észlelése után - haladéktalanul köteles elsősorban telefonon, majd azt követően írásban is megerősítve közölni a másik féllel a szerződésben szereplő kapcsolattartókon keresztül. (Kapcsolattartók adatait a 5. pont tartalmazza.) A technikai akadályoztatás megszűnését követően felek ismét az e-számlázásra térnek vissza.
A gyűjtőszámla a Vevő Kártyáival végzett vásárlásokat az egyes tranzakciókra vonatkozó, az ÁSZF-ben illetve Egyedi Kártyaszerződésben szereplő feltételek szerinti árat tartalmazza. Az ÁFA törvény 171. § alapján a gyűjtőszámlában az összes számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet tételesen, egymástól elkülönítve úgy tüntetni fel, hogy az egyes ügyletek adóalapjai az alkalmazott adómérték, illetőleg mentes az adó alól szerinti csoportosításban összesítetten teljesítésenként szerepeljen. A számlakiállítás módja újonnan kötött Green Kártyás szerződések esetén a Vevő hozzájárulása esetén elektronikus számlázás.
Az e-számlázáshoz való hozzájárulását Vevő bármikor visszavonhatja a greennyilatkozat@mol.hu e-mail címre küldött levelével vagy a Kártyamenedzsment részére küldött postai levelével (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.). A fizetés módja: előre fizetés.
4.1.2. A Kártyák banki átutalással történő vagy töltőállomási feltöltéséről a MOL az ÁFA-törvény 13. § (3) bekezdés, 259. § 15. pont értelmében számlát vagy egyszerűsített számlát nem állít ki.

4.2. A Vevő a VKK Általános funkciók/Értesítések menüjében beállíthatja, milyen a kártyához, illetve kártyahasználathoz köthető eseményekről szeretne értesítéseket kapni. Az értesítések SMS és/vagy e-mail formában érhetők el.
Az SMS szolgáltatás díja: 9 Ft + Áfa/SMS. Az e-mailen küldött értesítések után a MOL nem számol fel külön díjat.
Jelenleg a VKK-n az alábbi értesítéstípusokat választhatja ki a vevő:
a) Kártyarendelés: A beállított értesítési címekre a kártya VKK-n történő igénylését követően a MOL értesítést küld.
b) Kártyarendelés összesítő: A beállított értesítési címre az adott napon a VKK-n történt kártyaigénylésekről egy összesített információt küld a MOL.
c) Megújítandó kártyák: MOL értesítést küld a beállított értesítési címekre, amennyiben a Vevő a következő hónapban lejáró üzemanyagkártyákkal rendelkezik.
d) Megújított kártya adatai: Amennyiben a Vevő a VKK-n újítja meg valamely lejáró üzemanyagkártyája adatait, úgy a megújítás befejeztével MOL értesítést küld a beállított értesítési címekre.
e) Egyenleg fogyás: A vevő a VKK-n szabadon beállíthat egy olyan forintális értéket, amely elérése esetén MOL értesítést küld a Vevő számára.
4.3. A MOL fenntartja a jogot, hogy a Kártya elfogadó-hálózatát egyoldalúan megváltoztassa.

5. A MOL Kártyamenedzsment és Ügyfélszolgálat tevékenysége

A Vevő illetve Kártyabirtokos információ-, illetve segítségkérés céljából (kártyaletiltás, kártya meghibásodás, kártyabevonás, egyenleglekérdezés és egyéb kártyaelfogadási kérdéssel kapcsolatban) igénybe veheti a MOL Ügyfélszolgálatot, az alábbi címen és telefonszámon: e-mail: kartyagyartas@mol.hu, telefon: +36-40/202-202.

6. Reklamáció

A Vevő reklamációt a reklamált kártyahasználat napjától, számlázással kapcsolatos reklamáció esetén a reklamált számla kiállításának napjától számított 30 naptári napon belül tehet írásban az üzletkötőjéhez, vagy a Kártya menedzsment MOL felé (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.; kartyamenedzsment@mol.hu; fax: +36-1/887-7690), amely jogvesztő határidő. A reklamációra a MOL Nyrt. az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles írásban válaszolni. A válasz nem szükségszerűen jelenti a reklamáció kezelésének lezárását.
Reklamáció esetén mind a Vevő, mind a MOL Nyrt. köteles bemutatni a vonatkozó bizonylatok hiteles másolatait, ill. szükség esetén eredeti példányait. A reklamáció kezelése érdekében a Vevő és a MOL Nyrt. kötelesek együttműködni.
A reklamáció ténye a Vevőt a MOL Nyrt.-vel szemben fennálló fizetési kötelezettségei alól nem mentesíti.
Amennyiben a reklamáció kivizsgálásának eredményeként a MOL Nyrt. felelőssége kerül megállapításra, úgy a keletkezett kárért teljes felelősséggel tartozik. Amennyiben a MOL Nyrt. és a Vevő egyaránt felelősséggel tartozik, úgy a Felek közösen viselik a károkat, közrehatásuk arányában. 2005. évi CXXXIII tv. 31.§ (3) bekezdés c) pontja alapján, a töltőállomásokon videofelvétel készülhet, melyeket a MOL Nyrt. a törvény értelmében maximum 30 napig őriz meg.

7. Kapcsolattartó személyek

A Kártyaszerződés egészét érintő kérdésekben a Vevő részéről a Kártyaszerződésben, MOL részéről a megjelölt kapcsolattartó üzletkötő vagy ennek hiányában a Kártya Ügyfélszolgálat munkatársa az illetékes.

8. Adatváltozás

A Vevő köteles a MOL Ügyfélszolgálatot haladéktalanul értesíteni az általa megadott adatokban bekövetkező változásokról. MOL fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú megváltoztatására.
A MOL a mindenkor hatályos ÁSZF-et, illetve mellékleteit az alábbi helyeken teszi elérhetővé Vevő részére: www.mol.hu, VKK, MOL Ügyfélszolgálat (címe: MOL Kártyás Ügyfélszolgálat; 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) ill. MOL a Vevő írásban történő kérésére e-mailben megküldi.

9. Kártyaszerződés megszűnése

9.1. Írásba foglalt közös megegyezéssel, közösen meghatározott időpontban, postai úton vagy e-mailen keresztül;

9.2. A szerződés megszüntetése rendes felmondással
A Felek bármelyike jogosult a szerződést írásban 30 napos felmondási idő közbeiktatásával, indokolási kötelezettség nélkül felmondani.
A felmondást tartalmazó iratot normál postai úton vagy e-mail útján kell a Vevőnek kézbesíteni.
Felmondás esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek egymással szemben elszámolni.

9.3. A szerződés megszüntetése elállással vagy rendkívüli felmondással
Jelen pontban foglalt események bekövetkezése esetén, amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot maradéktalanul helyreállítható, a MOL jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül elállni vagy amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot nem állítható helyre, a MOL jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal is, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani:


a) Vevő vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy súlyosan megsérti a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexében foglaltakat, vagy
b) Vevő vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy megsérti a MOL Nyrt. területén érvényes EBK előírásokat, vagy
c) Vevő megsérti a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy
d) Vevő nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a MOL Nyrt. jó hírét, üzleti tisztességét, vagy
e) Vevő elmulasztja a szerződésben rögzített teljesítési határidőt, vagy
f) Vevő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy a MOL Nyrt. megítélése szerint súlyosan megszegi, vagy
g) Vevőnek bármely MOL-csoport taggal szemben 30 napot meghaladó, MOL-csoport tagonként legalább 1000 EUR összegű lejárt tartozása áll fenn, vagy a MOL-csoport tagokkal szemben fennálló 30 napot meghaladó lejárt összes tartozása eléri vagy meghaladja a 10 000 EUR összeget (amennyiben bármilyen tartozás EUR-tól eltérő pénznemben áll fenn, az adott pénznemben fennálló tartozást az Európai Központi Banknak az adott deviza/EURO árfolyama (ECB fixing) alapján számolják át EUR-ra), vagy
h) Vevő fizetésképtelen, vagy Vevővel szemben felszámolási eljárás kezdeményezésére került sor.

Az elállást, illetve a rendkívüli felmondást tartalmazó iratot személyesen vagy futárral, vagy tértivevényes levél útján kell a Vevőnek kézbesíteni. A MOL elállása esetén a Felek az elállás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek egymásnak visszaszolgáltatni és a szerződés megkötését megelőző állapotot helyreállítani.

A MOL rendkívüli felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét - beleértve a szerződésszegést és a következményeit is - kötelesek egymással szemben elszámolni.

Elállás, illetve rendkívüli felmondás esetén a MOL fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is.

9.4. A névre szóló Kártyával rendelkező Kártyabirtokos halálával;

9.5. Kártyabirtokos és a MOL eltérő rendelkezése hiányában a Vevő illetve a MOL jogutód nélküli megszűnésével.

Az online kártyaszerződés is kizárólag írásban szüntethető meg. A kártyaszerződés felmondása érkezhet postán, e-mailben (kartyagyartas@mol.hu), vagy faxon (+36-1-887-7676) keresztül, de minden esetben fel kell tüntetni a Vevő nevét és aláírását, a vevőkódot, valamint a Kártyaszámlán lévő összeg visszautalásának címét (postacím vagy számlaszám).
A megszüntetési igény beérkezéséhez képest 30 napon belül MOL a szerződést megszünteti, illetve a kártyaszámlán maradt összeget elutalja vagy postára adja.
v 9.6. A Kártyaszerződés megszűnését követően:
A Kártya nem használható, a Vevő köteles azt 7 naptári napon belül visszaszolgáltatni a MOL részére.
A felek, a Kártyaszerződés megszűnésének okától függetlenül kötelesek elszámolni és rendezni a megszűnt jogviszonnyal összefüggő, egymással szemben fennálló követeléseiket a Kártyaszerződés megszűnését követő 30 napon belül. Vevő tudomásul veszi, hogy a Kártyaszerződés megszűnését követően a MOL nem utalja vissza a Vevő Kártyaszámláján fennmaradó összeget, amennyiben ez az összeg nem haladja meg a bruttó 1000 Ft-ot.

10. Referencia

A szerződésre, illetve a Vevővel kapcsolatos együttműködésre a MOL jogosult referenciaként hivatkozni, amennyiben harmadik személy pályáztatás, közbeszerzési eljárás vagy szerződéskötésre irányuló tárgyalások során ezt kifejezetten kéri tőle. A referenciaként való hivatkozás keretében a MOL a Vevő kifejezett írásbeli hozzájárulásának beszerzése nélkül kizárólag a Vevővel kötöttszerződés létét és a szerződés tárgyát (a szerződés tárgyát képező áru, illetve szolgáltatás mennyiségének megjelölésével) jogosult közölni a referenciát kérő harmadik személlyel.
Vevő a szerződésre, illetve a MOL-lal kapcsolatos együttműködésre kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz a MOL előzetesen és kifejezetten írásban hozzájárult. A MOL jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indokolás nélkül visszavonni.

11. Etikai Kódex elfogadása

A Kártyaszerződés aláírásával Vevő igazolja, hogy a MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexét a www.mol.hu oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el.

12. Szerződés módosítása

Felek közötti Kártyaszerződés módosítására kizárólag írásban, a Felek közös megegyezésével kerülhet sor.

Az írásban megkötött szerződés – amennyiben a felek a szerződésben az elektronikus úton való szerződésmódosítás lehetőségében nem állapodtak meg – csak írásban, papír alapon módosítható.
Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a nevében, székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

13. Személyes adatok kezelése, adatvédelem

13.1. A Vevő felel az általa átadott személyes adatok helyességéért, valamint az adattovábbítás jogszerűségéért. Vevő köteles a személyes adatok MOL részére történő továbbítása során a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabály (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., továbbiakban „Infotörvény”) rendelkezéseinek betartására, ebből következően Vevő szavatol azért, hogy a MOL részére történő „személyes adat”-átadás során a jogszabályi rendelkezéseknek az érintettek vonatkozásában, részükre megfelelő tájékoztatást adva, az ÁSZF rendelkezéseire és elérhetőségére való figyelemfelhívás mellett eleget tett. Ennek elmaradásából Vevő oldalán keletkező károkért MOL nem vállal felelősséget.
Vevő köteles a személyes adatok továbbítása előtt az érintett(ek) írásos hozzájárulását beszerezni és az adatokkal együtt azt a MOL részére megküldeni.

13.2. A MOL adatkezelésének célja:
- a Kártyaszerződés működtetése, reklamációkezelés, a keletkező forgalmak elszámolása,
- a Kártyaszerződéssel kapcsolatos tájékoztatás és információszolgáltatás,
- a Kártyaszerződéssel kapcsolatos adatgyűjtés, piackutatás.
MOL a személyes adatokat kizárólag a fent megjelölt adatkezelési célokra, de ezen célokhoz rendelten az adatkezelés és adat felhasználás kiterjed ennek minden formájában történő felhasználására. Vevő a Kártyaszerződés aláírásával hozzájárul MOL adatkezeléséhez.

13.3. MOL az általa kezelt személyes adatokat - az érintettek ettől eltérő rendelkezése hiányában - a Vevővel fennálló jogviszony megszűnésétől számított öt évig őrzi meg.

13.4. A személyes adatkezeléssel érintett Kártyabirtokos a MOL Kártyamenedzsment szervezetéhez küldött levélben, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A Kártyabirtokos kérelmére a MOL részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatást a MOL a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban vagy elektronikus úton, közérthetően küldi meg a Kártyabirtokosnak.

13.5. A személyes adatkezeléssel érintett Kártyabirtokos az Infotörvény rendelkezéseinek megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást a MOL az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről a Kártyabirtokost írásban tájékoztatja. Amennyiben a Kártyabirtokos a MOL meghozott döntésével nem ért egyet, úgy a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

14. Vis Maior

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

A szerződéses határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján a felmondásra egyébként nem jogosult, továbbá a Felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást.

A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.

15. Károk és vitás kérdések rendezése

A Kártya használatával összefüggő károkat a felek a jelen szerződésben foglaltak szerint, valamint közrehatásuk arányában viselik. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII tv. 31.§ (3) bekezdés c) pontja alapján, a töltőállomásokon videofelvétel készülhet, melyeket a MOL a törvény értelmében maximum 30 napig őriz meg.
A MOL Nyrt. nem tartozik felelősséggel azon károkért, melyek a Vevő vagy a Kártyabirtokos tévedéséből vagy mulasztásából, a kártya vagy a PIN kód nem rendeltetésszerű használatából vagy a MOL Nyrt-nek nem felróható okból a kártya használatának meghiúsulásából vagy a művelet nem megfelelő végbemenéséből származnak. Nem terheli felelősség továbbá a MOL Nyrt-t azon károkért sem, melyek abból fakadnak, hogy a Vevő vagy Kártyabirtokos nem tartja be a Kártyaszerződésben foglaltakat, illetve a Kártyát nem veszi át.

16. Titoktartás

A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen szerződés léte üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.
Jelen rendelkezés nem vonatkozik a MOL-csoport tagjai részére történő információ átadásra. A MOL-csoport tagok titoktartási kötelezettségének teljesítését a MOL Nyrt. szavatolja.
Jelen rendelkezés nem vonatkozik a MOL részére szerződés alapján pénzügyi-számviteli, jogi, HR, biztosítási, illetve kiegészítő pénzügyi, valamint követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik Fél részére adandó valamennyi, valamint a szerződésből eredő követelés MOL által történő engedményezése esetén az engedményes részére az engedményezési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, továbbá amennyiben a szerződés pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az azzal kapcsolatos megállapodások megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, a MOL által harmadik Fél részére adandó információkra.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra:
(i) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó szerződő Fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy
(ii) amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatálybalépését megelőzően is ismertek voltak az információt kapó Fél számára, vagy
(iii) amelyek olyan harmadik Fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő fél felé, amelyre az információ vonatkozik vagy
(iv) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.

Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen okból történő megszűnése, az a szerződés megszűnésétől számított 3 évig fennáll.

17. Irányadó jog

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben szabályozott valamennyi kérdést – ide értve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is – a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni, ezen jog kollíziós szabályainak kizárásával.

18. Bírósági Klauzula

A Kártyaszerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek a Kártyaszerződésből adódó jogviták rendezésére – a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás szerint helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben – kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Minden más esetben Felek vitájukat a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság előtt rendezik.
A MOL Nyrt. nem részese a Vevő illetve a Kártyabirtokosok között felmerülő jogvitáknak.
Jelen Kártyaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályokban, különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.
A Felek megállapodnak, hogy a Vevő esetleges általános szerződési feltételeinek alkalmazását jelen szerződéssel kapcsolatosan kizárják.

Illetékes Békéltető Testület: Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

19. Teljes megállapodás

A Felek teljes megállapodását kizárólag a jelen ÁSZF és az annak alapján létrejött szerződés testesíti meg. A szerződés megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

20. REACH szabályozás

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével a Vevő tudomásul veszi, hogy a Kártyaszerződés keretén belül, a kártyahasználat során a töltőállomásokon megvásárolható termékek egy része (anyag, árucikk, keverék) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (a továbbiakban: REACH Rendelet) hatálya alá tartozik. A Vevő kijelenti, hogy magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a REACH Rendeletben foglalt előírásokat, és vállalja, hogy a rá vonatkozó rendelkezéseket maradéktalanul betartja. Felek kijelentik, hogy a REACH Rendeletben foglalt szabályoknak való megfelelés érdekében teljes körűen együttműködnek.
Vevő tudomásul veszi, hogy a kártyahasználat során a töltőállomásokon megvásárolható, REACH Rendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozóan MOL a REACH Rendelet szerinti regisztrálási kérelmet az Azonosított Felhasználások Listáján felsorolt felhasználásokra nyújtotta be, illetve az anyagot ezekre a felhasználásokra regisztrálták. MOL az Azonosított Felhasználások Listáját a www.mol.hu weboldalon teszi közzé. MOL a Kártyaszerződés keretében a REACH hatálya alá tartozó termékeket a fent hivatkozott felhasználásokra értékesíti, Vevő a termékeket ezekre a felhasználásokra veszi át.
Amennyiben Vevő továbbfelhasználónak minősül, MOL a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapot elektronikus formában küldte meg a Vevő részére.

A Vevő kijelenti, hogy a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapot elektronikus formában átvette, az abban foglaltakat megismerte, és a termék felhasználása, illetve esetleges továbbértékesítése során a biztonsági adatlapon szereplő információk és a REACH Rendelet rendelkezései szerint jár el.
Felek megállapodnak, hogy a biztonsági adatlap aktualizálása esetén a MOL a biztonsági adatlap új, dátummal ellátott változatát elektronikus formában (e-mailben) küldi meg Vevő részére.
A MOL biztonsági adatlapot érintő nyilatkozatainak közlése tekintetében a Felek a Vevőnek a Kártyaszerződés Vevő adatlapján vagy VKK MOL Green felhasználói jogosultság igénylésekor megadott e-mail címeit és a MOL-nak a reach@mol.hu vagy a vevővel kapcsolatot tartó üzletkötőnek (az üzletkötő nevét és a @mol.hu végződést tartalmazó) e-mail címeit használják. Az e-mail címek változásáról a felek kötelesek haladéktalanul értesíteni egymást. Az elektronikus formában, a fenti e-mail címek használatával e-mailben küldött biztonsági adatlapok és ehhez kapcsolódó értesítések cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el a Vevőhöz, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek. Szerződő Felek egyezően kijelentik, hogy a szerződéses kapcsolatukban, a MOL biztonsági adatlappal összefüggésben küldött e-mailjeit úgy tekintik, mintha azok cégszerűen vagy meghatalmazáson alapuló aláírási joggal rendelkező munkavállalók által aláírt papírformájú írásos dokumentumok lennének, így ellenkező bizonyításig mind a feladó személyét, mind pedig a levél tartalmát hitelesnek fogadják el, és a megadott e-mail címre történő elküldéssel a nyilatkozatot közöltnek tekintik. A Kártyaszerződésben rögzített szabályoknak megfelelően létrehozott e-mailek tekintetében a Felek sem bíróságok, sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra, hogy azok nem felelnek meg a cég nevében tett írásos dokumentumok követelményeinek, kivéve, ha alkalmazására bizonyíthatóan, csalárd vagy egyéb jogellenes szándékkal került sor. A Felek kijelentik, hogy a fent leírt tájékoztatási rendszert a Kártyaszerződés aláírásának időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és egyben vállalják, ha a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik felet. A Felek a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak.

Vevő kijelenti, hogy MOL elegendő információt biztosított ahhoz, hogy a Kártyabirtokosok megtegyék a szükséges intézkedéseket az emberi egészség, a biztonság és a környezet védelme érdekében, és tudomásul veszi, hogy a „Termék lakossági felhasználására vonatkozó tájékoztató” a töltőállomásokon megismerhető, és a lakossági felhasználásra kereskedelmi forgalomba kerülő érintett termékre vonatkozó biztonsági adatlapot a MOL a továbbfelhasználó vagy forgalmazó erre vonatkozó kérése esetén papíron vagy elektronikus formában is átadja.
A Vevő tudomásul veszi, hogy felel a REACH Rendelet előírásainak vagy együttműködési kötelezettségének megszegéséből eredő mindennemű kár megtérítéséért.

21. Multipont törzsvásárlói program

Vevő, saját döntése alapján, a kártyaszerződés hatálya alatt jogosult a Multipont Törzsvásárlói Programban részt venni Multipont Business Kártya igénylésével, amely lehetővé teszi az üzemanyagkártyás vásárlások utáni Vásárlási Utalvány (pont) gyűjtést. Multipont Business Kártyával valamint Multipont Kártyával Vevő a MOL Nyrt. hálózatában, valamint a teljes Multipont partneri hálózatban eszközölt vásárlásai során jogosult a mindenkori Multipont Program tájékoztatóban szereplő kedvezményeket igénybe venni, különös tekintettel a Multipont Vásárlási Utalvány (pont) gyűjtésre és beváltásra

A Multipont Business Kártya igénylésére, használatára vonatkozó szabályokat a Multipont Program Szabályzat 13. fejezete tartalmazza részletesen.
A mindenkor hatályos Multipont Program Szabályzat elérhető a www.multipont.huweboldalon vagy a Multipont Program Zrt. ügyfélszolgálatán (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.).

Budapest, 2016.02.19.

MOL Nyrt.

Puskás Levente sk.
Értékesítés Központ vezető

Vicze Anikó s.k.
Kártyamenedzsment vezető

;